Privacybeleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers

De Agostini Publishing S.p.A. (hierna „De Agostini“) wil de gebruikers (de „gebruikers“) van de website www.fanhome.com/de (hierna de „website“) hierbij informeren over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, de van onze gebruikers ontvangen gegevens verwerken in overeenstemming met de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (de „ Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU – AVG“) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

1. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

De Agostini Publishing S.p.A., gevestigd aan de Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Italië, is de verwerkingsverantwoordelijke en is bereikbaar op het e-mailadres privacy@fanhome.nl. Een volledige lijst van verwerkers kan worden aangevraagd op het hierboven vermelde e-mailadres: privacy@fanhome.nl.

2. Verzamelde persoonsgegevens

Overeenkomstig dit privacybeleid verwerkt De Agostini onder meer de volgende gegevens die zij van haar gebruikers heeft verkregen:

a) persoonsgegevens en contactgegevens die de gebruiker bij het aanmaken van een online-account heeft verstrekt;
b) gegevens met betrekking tot aankopen via de website;
c) browsergegevens met betrekking tot de diensten op onze website, die verzameld worden met behulp van cookies conform de cookieverklaring die beschikbaar is op www.fanhome.com/de/cookies;
d) gegevens die zijn verstrekt bij verzoeken om informatie of ondersteuning;
e) gegevens die zijn verzameld in het kader van door De Agostini georganiseerde enquêtes, prijsvragen of wedstrijden, mits dit beleid is opgenomen in de specifieke privacyverklaringen over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van elke wedstrijd.

De Agostini verwerkt geen gezondheidsgerelateerde gegevens of, in het algemeen, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt op de in § 8 van dit beleid toegelichte wijze.
De hierboven genoemde categorieën van gegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de in § 4 van dit beleid genoemde doeleinden.
   

3. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruikers worden verwerkt via geautomatiseerde of andere middelen en worden beschermd door middel van passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. De Agostini neemt met name technische en organisatorische maatregelen om de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang. Indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of indien een bewaartermijn verstrijkt (zie nadere toelichting in § 10), maakt De Agostini de persoonsgegevens anoniem en verwijdert zij de identificatoren.

4. Doel van de gegevensverwerking

De Agostini verzoek haar gebruikers hun persoonsgegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:

a) het registreren van de gebruiker op de website door een persoonlijke account aan te maken; het uitvoeren van alle activiteiten in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en de websitevoorwaarden, met inbegrip van aankopen op de website; het gebruik van alle prestaties die op de website worden aangeboden, met inbegrip van deelname aan, online-wedstrijden of -spelen en klantenservice, het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een vordering tegen de gebruiker of andere personen en het verzenden van nieuwsbrieven (gezamenlijk omschreven als „contractuele doeleinden“);
b) naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen (omschreven als „wettelijke Doeleinden“);
c) na toestemming van de gebruiker: het verzenden van reclame via traditionele en andere middelen, met inbegrip van e-mail, sms, mms, sociale netwerken, instant messaging, mobiele applicaties, banneradvertenties, fax, post en telefoon, om producten of diensten van De Agostini te promoten of te verkopen en om andere enquêtes uit te voeren naar de tevredenheid van gebruikers over de diensten (omschreven als „reclamedoeleinden“);
d) na toestemming van de gebruiker: het verzenden van reclame van andere ondernemingen van de Gruppo De Agostini of andere zakenpartners in de categorieën uitgeverij, detailhandel met massaproducten, speelgoeddetailhandel en detailhandel in consumptiegoederen met betrekking tot hun eigen producten of diensten op de wijze zoals beschreven in § 3; de gebruiker kan een lijst van deze bedrijven opvragen (omschreven als „reclamedoeleinden van derden“);
e) na toestemming van de gebruiker: het verzenden van commerciële boodschappen in de onder c) en d) beschreven vorm op basis van de voorkeuren, kenmerken en gewoonten van de gebruiker of het uitvoeren van analyses op (omschreven als „profiling-doeleinden“);
f) na toestemming van de gebruiker voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden door De Agostini: het toesturen van maximaal drie maandelijkse mededelingen aan gebruikers over producten/diensten van De Agostini, die uitsluitend werden bepaald op basis van algemene criteria (bv. leeftijdsgroep, het openen van een van tevoren verstuurde nieuwsbrief of de wijze waarop aankopen zijn gedaan) (omschreven als „gerechtvaardigd belang bij reclamedoeleinden“); en
g) het verrichten van handelingen, die van nut zijn voor de overdracht van vestigingen, acquisities, fusies, bedrijfseenheden of andere wijzigingen en om dergelijke operaties uit te voeren (omschreven als „gerechtvaardigd belang bij zakelijke doeleinden“).

5. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden is dwingend noodzakelijk, omdat zij vereist is voor de registratie op de website, de uitvoering van alle activiteiten in verband met de voorwaarden van de website, de online-aankopen van producten, alsmede het gebruik van specifieke diensten die op de website worden aangeboden.

De verwerking van persoonsgegevens voor wettelijke doeleinden is dwingend noodzakelijk om aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien een gebruiker niet wil dat zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden worden verwerkt, kan hij zich niet op de website registreren of geen gebruik maken van de door De Agostini op de website aangeboden diensten.

De verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden van De Agostini, voor reclamedoeleinden van derden of voor profileringsdoeleinden is niet dwingend noodzakelijk en vergt de voorafgaande toestemming van de gebruiker. Indien de gebruiker deze toestemming weigert, kunnen De Agostini, de andere ondernemingen van de groep of andere geselecteerde handelspartners de gebruiker echter niet informeren over nieuwe producten, diensten, promotieactiviteiten en gepersonaliseerde aanbiedingen, noch kunnen zij marktonderzoeken verrichten of hem andere mededelingen en materialen die overeenstemmen met zijn interesses.

De verwerking voor doeleinden van gerechtvaardigd belang bij reclamedoeleinden is passend voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van De Agostini, met een evenwichtige afweging tegen de belangen van de gebruikers en wordt - rekening houdend met de beperking in de wijze van verwerking op grond van § 4 letter f) – uitgevoerd vanaf de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU op 25 mei 2018. 

Verwerking voor gerechtvaardigde belangen bij zakelijke doeleinden vindt plaats overeenkomstig artikel 24, lid 1, onder d), van het Datenschutzgesetz (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van De Agostini en haar contactpersonen, om de daarin genoemde economische activiteiten uit te voeren, overeenkomstig artikel 6, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, met een evenwichtige afweging tegen de belangen van de gebruikers, aangezien de verwerking alleen wordt beperkt in zoverre die nodig is om dergelijke activiteiten uit te voeren.

6. Doorgifte van persoonsgegevens

Voor de in § 4 genoemde doeleinden kan De Agostini persoonsgegevens van de gebruikers die noodzakelijk zijn voor de specifieke vorm van verwerking aan de volgende personen of instellingen doorgeven:

a) de werknemers, medewerkers en leveranciers van De Agostini bij de uitvoering van hun taken of contractuele verplichtingen en in het kader van de zakelijke betrekkingen met de gebruikers;
b) toeleveranciers of onderaannemers in het kader van activiteiten die verband houden met de door De Agostini aangeboden diensten en producten;
c) Andere nationale en internationale ondernemingen die in Italië of in het buitenland tot de Gruppo De Agostini behoren, zoals hierna in § 7 wordt uiteengezet;
d) Postkantoren en koeriersdiensten voor de verzending en bezorging van producten of materialen die door gebruikers zijn gekocht in het kader van de diensten van De Agostini;
e) juridische, administratieve en financiële adviseurs op de hiervoor beschreven aard en wijze en in het kader daarvan, wat nodig of van nut is voor de activiteiten van De Agostini;
f) financiële instellingen voor het beheer van de opbrengsten en betalingen van de diensten uit de overeenkomst met de gebruiker.

Persoonsgegevens van gebruikers worden niet doorgegeven.

7. Doorgifte van persoonsgegevens aan het buitenland

Persoonsgegevens van gebruikers kunnen vrijelijk worden doorgegeven van het nationale grondgebied naar andere Europese landen, maar zij kunnen ook worden doorgegeven naar derde landen buiten de Europese Unie en in het bijzonder naar Rusland, Japan en de Verenigde Staten.

Wanneer De Agostini persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Unie, worden adequate en passende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met artikel 44 Datenschutzgesetz ( Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de artikelen 45 en 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

De gebruiker heeft recht op een kopie van de in het buitenland opgeslagen gegevens en op informatie over de plaats waar deze gegevens zijn opgeslagen; deze informatie kan rechtstreeks bij de verwerkingsverantwoordelijke voor worden opgevraagd via de in § 9 hieronder vermelde contactgegevens. 

8. Gegevens van minderjarigen

De op de website aangeboden diensten kunnen ook worden gebruikt door minderjarigen onder de 18 jaar. In dit geval verzamelt en verwerkt De Agostini persoonsgegevens van minderjarigen uitsluitend in overeenstemming met de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden en procedures, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen (art. 8) en met de voorafgaande toestemming van een ouder of andere verzorger, van wie de gegevens uitsluitend zullen worden verzameld om die toestemming te verkrijgen.

9. Gebruikersrechten

De gebruiker kan te allen tijde en zonder bijkomende kosten de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens:     a) het recht om bevestigd te krijgen of persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens;
b) het recht om informatie te verkrijgen over de oorsprong van de gegevens, de doeleinden en methoden van de verwerking en de logica die is toegepast op de geautomatiseerde verwerking;
c) het recht te verzoeken om bijwerking, rectificatie of, in voorkomend geval, integratie van de gegevens;
d) het recht om te verzoeken om wissing, anoniem maken of afscherming van onrechtmatig verwerkte gegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking om ongeoorloofde redenen;
e) het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing, hetzij langs geautomatiseerde weg, hetzij op traditionele wijze;
f) het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming totdat deze werd ingetrokken.         Naast de rechten die van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018, hebben de gebruikers ook recht op de volgende rechten die zijn vermeld in § 10, letter b).

Gebruikers kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om hun contactgegevens te wijzigen, om De Agostini in kennis te stellen van wijzigingen en updates met betrekking tot hun gegevens of om nadere informatie te vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens door De Agostini, door een e-mail te sturen naar het adres: privacy@fanhome.nl of door te bellen naar het volgende telefoonnummer: +49 32 221853222.     

10. Bewaartermijn voor persoonsgegevens en aanvullende rechten voor gebruikers

a) Bewaartermijn voor persoonsgegevens: De Agostini bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld overeenkomstig § 2 van dit privacybeleid. In elk geval gelden voor deze specifieke doeleinden de volgende bewaartermijnen:

➢ Persoonsgegevens die zijn verzameld voor contractuele doeleinden (§ 4 letter a) worden opgeslagen voor de duur van de overeenkomst en voor nog eens 10 jaar na het einde van de overeenkomst om De Agostini in staat te stellen, zowel in als buiten rechte, elke vordering die kan ontstaan in verband met de overeenkomst in te stellen of te onderbouwen;
➢ Persoonsgegevens die zijn verzameld op grond van een wettelijke verplichting (§ 4 letter b) worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.
➢ Persoonsgegevens die door De Agostini worden verzameld voor reclamedoeleinden (§ 4 letter c) worden opgeslagen voor de duur van de verleende dienst, de deelname aan de prijsvraag of van de verzameling en tot 2 jaar na de verzameling of na het beëindigen van de aangeboden dienst;
➢ Persoonsgegevens die werden verzameld voor reclamedoeleinden en profilering door derden (§ 4 letter d-e) worden tot 12 maanden na de verzameling bewaard;
➢ Persoonsgegevens die door De Agostini worden verzameld voor rechtmatige reclamedoeleinden (§ 4 letter f) worden bewaard gedurende de gehele periode waarin de gebruiker met zijn account op de website is geregistreerd of waarin deelname aan een online prijsvraag of verzameling plaatsvindt, en gedurende 2 jaar nadat het account is opgezegd/gedeactiveerd’;

➢ Persoonsgegevens die worden verzameld voor gerechtvaardigde zakelijke belangen (§ 4 letter g) worden 10 jaar bewaard vanaf de datum van verzameling.

b) Aanvullende rechten: de gebruiker heeft te allen tijde recht op de volgende rechten in de in § 9 genoemde vorm:


➢ Het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien: (i) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (ii) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; (iii) De Agostini de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen; (d) de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene;
➢ het recht om onverwijld de wissing van de persoonsgegevens te verkrijgen;
➢ het recht om de overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens te verkrijgen.

c) het recht om bij de nationale autoriteiten een vordering in te stellen wegens de verwerking van persoonsgegevens.        

11. Updates

Dit Privacybeleid treedt in werking op de in de titel vermelde datum.

De Agostini kan wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in het beleid, in het bijzonder als gevolg van verdere wijzigingen of toevoegingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Updates en wijzigingen worden vooraf meegedeeld en de gebruikers kunnen de bijgewerkte verklaring te allen tijde raadplegen via de link www.fanhome.com/de/datenschutz.

In geval van onduidelijkheden, vragen of klachten over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met De Agostini via de rubriek „Contact“ op de website of per e-mail op het adres privacy@fanhome.nl.