Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwerp

De hiernavolgende Algemene Voorwaarden beheersen het gebruik van deze internetsite (hierna de „site“) en van alle diensten (hierna de „diensten“) die De Agostini Publishing S.p.A., gevestigd te Novara, Via Giovanni da Verrazano n. 15 (hierna „De Agostini“) via de site aanbiedt aan de gebruiker (hierna de „gebruiker“) die hier toegang toe heeft. Onder gebruiker wordt ook verstaan de ouder of verzorger - van de minderjarige die is ingeschreven voor de dienst en de minderjarige zelf. In feite ondertekent de ouder - of de of de persoon die de ouderschapstaak vervult - van de minderjarige die voor de dienst is ingeschreven, deze Algemene Voorwaarden voor de activiteiten die rechtstreeks door de ouder/verzorger of de minderjarige worden uitgevoerd. Door de website of de diensten te gebruiken, stemt de gebruiker de facto in met deze Algemene Voorwaarden. Daarom moedigt De Agostini de gebruiker aan af te zien van het gebruik van de website of de diensten indien de gebruiker de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt. De Agostini behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen of te veranderen. De gebruiker wordt derhalve aangeraden deze regelmatig te raadplegen om na te gaan of er updates zijn. 

2. Website en diensten, voorwaarden en gebruiksbeperkingen

2.1 - De diensten die De Agostini via de website aanbiedt, hebben betrekking op inhoud in verband met spelletjes, informatie en multimedia in verband met de activiteiten van Gruppo De Agostini. De Agostini biedt elke gebruiker de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de volgende diensten:

a) Commentaar op blogberichten;
b) Tekstcommentaar bij video's, foto's, illustraties en tekeningen;
c) Het uitbrengen van een stem op video's, afbeeldingen, illustraties en tekeningen;
d) Deelname aan de community; dit biedt ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de „User Generated Contents“ („UGC“) diensten van www.fanhome.com/de door middel van: e) Het versturen van grafisch materiaal, tekst en fotovideo's.2.2 De gebruikers zijn zich ervan bewust dat alle kosten voor de apparatuur en de softwareprogramma's die nodig zijn voor de activering van en het tot stand brengen van de verbinding met de website www.fanhome.com/de, alsmede alle kosten voor de internetverbinding, uitsluitend voor hun rekening komen.2.3 De website en de diensten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de gebruiker en dient plaats te vinden zonder winstoogmerk en zonder directe of indirecte commerciële doeleinden; voorts mag de gebruiker de inhoud van de website niet verspreiden noch de inhoud van ervan manipuleren, wijzigen of verwijderen, met inbegrip van de vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere aanduidingen van exclusief eigendom. Daarom mag bijvoorbeeld de inhoud van de website niet worden gewijzigd, gereproduceerd, vermenigvuldigd, gekopieerd, verspreid, verkocht of anderszins door de gebruiker commercieel worden geëxploiteerd, noch mag de software die door de website wordt gebruikt, worden gekopieerd, gewijzigd, gedecompileerd, aan reverse engineering worden onderworpen of gedemonteerd door de gebruiker zelf. Overigens mogen de website en de inhoud ervan, evenals de diensten, niet worden gebruikt voor illegale doeleinden en verbindt de gebruiker zich ertoe geen enkele technologische beschermingsmaatregel van de website te schenden. De gebruiker verbindt zich er tevens toe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van De Agostini te eerbiedigen, zoals beter aangegeven in artikel 4.1 hieronder.2.4 De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de gebruiker worden verstrekt, zijn persoonlijk en mogen door niemand anders worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren en niet door derden te laten gebruiken.2.5 De gebruiker verbindt zich ertoe niet meer dan één account te registreren en geen accounts te registreren met het oogmerk misbruik te maken van de functionaliteit van de website. Bij de registratie verbindt de gebruiker zich ertoe:
a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens en informatie te verstrekken;
b) de registratiegegevens op zodanige wijze bij te houden en bij te werken dat deze steeds waarheidsgetrouw, nauwkeurig, bijgewerkt en volledig zijn.2.6 De gebruiker is de enige die verantwoordelijk is voor het bewaren, de geheimhouding en het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en blijft bijgevolg de enige die verantwoordelijk is voor elk mogelijk correct of oneigenlijk gebruik. 2.7 De gebruiker kan op elk moment verzoeken zijn inschrijving te deactiveren door het volgend van de instructies op de pagina Gebruiksvoorwaarden van de website (www.fanhome.com/de/nutzungsbedingungen). Na ontvangst van dit verzoek wordt de gebruikersaccount gedeactiveerd en ontvangt de gebruiker hiervan een bevestiging.
 

3. Gebruiksvoorwaarden van de diensten

Het gebruik van sommige diensten kan afhankelijk zijn van de verplichting van de gebruiker om zich te registreren overeenkomstig de instructies die van tijd tot tijd via de website zullen worden verspreid. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker geschiedt in overeenstemming met het op de website gepubliceerde privacybeleid, dat De Agostini de gebruikers uitnodigt te raadplegen.

3.1 Gedragsregels voor gebruikers van de UGC-diensten van www.fanhome.com/deDoor deel te nemen aan de UGC-diensten van www.fanhome.com/de verbindt de gebruiker zich ertoe de volgende regels na te leven: Het is verboden enig initiatief te nemen (protesten tegen De Agostini of persorganen, organisatie van petities, creatie van nieuwe websites of fora, enz.) zonder toestemming van de moderatoren van De Agostini.

Er geldt een verbod op publicatie van:

- privé e-mailadressen;
- telefoonnummers of privéadressen. Elke gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe, overeenkomstig Italiaans en internationaal recht, geen berichten te verzenden waarvan de inhoud kan worden beschouwd als lasterlijk, beledigend, obsceen, blasfemisch, schadelijk voor de persoonlijke levenssfeer van personen of, in elk geval, onwettig.
Er geldt een uitdrukkelijk verbod op reacties met volgende inhoud:
- Beledigingen van instellingen of godsdiensten van om het even welk geloof; sarcastische, spottende, godslasterlijke en denigrerende opmerkingen moeten worden vermeden.
- Racisme en elke rechtvaardiging voor de inferioriteit of superioriteit van een ras, volk of cultuur ten opzichte van de andere.
- Aanzetten tot geweld en het plegen van misdrijven.
- Pornografisch materiaal en links naar websites die verboden zijn voor minderjarigen onder de 18 jaar
- Politieke propagandaboodschappen van partijen of fracties; daarom zijn berichten met ideeën of uitspraken die duidelijk verband houden met politieke ideologieën, niet toegestaan.
- Inhoud die indruist tegen bindende regels, de openbare orde en de goede zeden.
- Reclameboodschappen en activiteiten met winstoogmerk, zoals weddenschappen, prijsvragen, veilingen, economische transacties.
- Onbewezen of oncontroleerbare en dus onbetrouwbare beweringen over personen.
- Auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan het gebruik in strijd is met het auteursrecht.
- Reclameboodschappen en advertenties, kettingbrieven en vermelding van internetadressen die geen betrekking hebben op de behandelde onderwerpen. 
- In het algemeen, alles wat onder de term „spam“ valt.
Indien stukken worden overgenomen van officiële websites voor informatie, dagbladen, kranten of tijdschriften, moet de bron worden vermeld, steeds op voorwaarde dat geen auteursrechten worden geschonden.
Het is niet toegestaan:
- Berichten te versturen die beledigingen of grove taal bevatten onder geregistreerde gebruikers van de dienst en aan andere personen. 
- Om onderwerpen te behandelen die ongepast worden geacht voor het doel van de dienst, in strijd zijn met de goede smaak of in elk geval de gevoeligheden van andere gebruikers kunnen kwetsen.
- Om informatie te vragen voor commerciële doeleinden.
Materiaal dat door gebruikers wordt verzonden dat deze bepalingen schendt, wordt niet goedgekeurd of verwijderd. In geval van ernstig of in elk geval herhaald gedrag, kan de schending van deze bepalingen leiden tot de tijdelijke verwijdering of verwijdering van de verantwoordelijke gebruiker. 

Er wordt ook op het volgende gewezen:

De Agostini kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van het materiaal dat door de gebruikers wordt verstuurd en behoudt zich het recht voor om berichten of inhoud die als ongepast of niet in de geest van de dienst worden beschouwd, te verwijderen, zonder evenwel enige verplichting in dit verband op zich te nemen. 

Elke deelnemer aanvaardt de volledige strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de illegale inhoud van zijn materiaal en uit eventuele schade die door derden wordt gevorderd in verband met de publicatie van dergelijk materiaal en dergelijke inhoud. De Agostini behoudt zich het recht voor de gebruiker uit te sluiten van deelname aan de UGC-diensten met de daaruit voortvloeiende verwijdering van het account, indien De Agostini, naar haar exclusieve en onbetwistbare oordeel kennis krijg van of constateert dat de gebruiker in strijd handelt of heeft gehandeld met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. De Agostini vertrouwt op het gezond verstand van de gebruikers zodat de diensten een fatsoenlijke en aangename ontmoetingsplaats vormen en het modereren tot een minimum beperkt blijft. 3.2 Netiquette 

De Agostini moedigt nieuwe gebruikers aan de website www.fanhome.com/de te bezoeken voordat ze bijdragen beginnen te versturen, om de sfeer te begrijpen en zich zo goed mogelijk te gedragen met betrekking tot de UGC-diensten.

De gebruiker wordet aangemoedigd altijd na te gaan wat hij verzendt en zich ervan te vergewissen dat wat wordt verzonden in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden.

De gebruiker wordt aangemoedigd om duidelijke berichten te schrijven.

De gebruiker wordt aangemoedigd niet in hoofdletters te schrijven tenzij dat vereist is (het is schreeuwerig).

De gebruiker die een bijdrage verstuurt dat uitsluitend aan een andere gebruiker is gericht, moet er altijd rekening mee houden dat de diensten van www.fanhome.com/de openbaar zijn en dat de verstuurde bijdrage dus door iedereen zal worden gelezen.

De Agostini vraag andere gebruikers te respecteren, vooral degenen die een andere mening hebben dan de schrijver.3.3 Activiteiten in verband met modereren en toegang tot diensten De Agostini behoudt zich het recht voor om de inhoud van de gebruikers in al zijn onderdelen te modereren voor, na en tijdens de publicatie. In het bijzonder kunnen worden gemodereerd: de bijnaam, de commentaren ende verzonden UGC. Moderatoren zorgen voor het modereren. 

Het wordt aan het oordeel van de moderatoren overgelaten: om de individuele UGC die de gebruiker verzendt, goed te keuren/af te keuren, individuele commentaren en berichten te verwijderen, een gebruiker tijdelijk te verwijderen of te verwijderen, en de voorwaarden of de werking van de diensten te wijzigen, alsook het door de gebruiker toegezonden UGC te wijzigen.

De moderatoren worden uitsluitend door De Agostini aangesteld en ontslagen. De gebruiker stemt ermee in dat de moderatoren van de diensten het onbetwistbare recht hebben om hun activiteit uit te oefenen, en wel zo vaak als zij dit nodig achten.

Alleen inhoud die in overeenstemming is met de redactionele koers van Gruppo De Agostini zal worden aanvaard. Anderzijds zal inhoud die niet in over overeenstemming is met de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde richtsnoeren, worden afgewezen. 

 

4. Intellectuele of industriële eigendomsrechten - Overdracht van rechten

4.1 De gehele inhoud van de website - inclusief maar niet beperkt tot logo's, afbeeldingen (tekeningen of video- en illustratief materiaal, met inbegrip van foto's), geluiden, muziektracks, software, teksten, iconen, grafieken, databases en softwareprogramma's die op de website worden gebruikt, broncodes, toepassingsprojecten, formules en algoritmen - is eigendom van De Agostini of haar licentiegevers en wordt beschermd door de wettelijke voorschriften met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien en door andere intellectuele of industriële eigendomsrechten. In het bijzonder zijn de woordmerken, de beeldmerken, de gedeponeerde merken, de geregistreerde merken of feitelijke merken en de aanduidingen met De Agostini of de producten of diensten van De Agostini zijn eigendom van De Agostini en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van De Agostini. De gebruiker erkent dat ook de eventuele inhoud van de advertenties, banners en reclamebuttons of de informatie die de gebruiker ter gelegenheid van de diensten of door adverteerders wordt aangeboden, beschermd is door de regelgeving inzake auteursrechten, merken en octrooien en door andere intellectuele of industriële eigendomsrechten. Elk gebruik waarvoor De Agostini geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven of dat in elk geval afwijkt van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden - met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reduceren, wijzigen, verspreiden, overdragen en reproduceren van de inhoud van de website of de diensten - is strikt verboden, wettelijk strafbaar en kan worden vervolgd door de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.4.2 De gebruiker, in zijn hoedanigheid van auteur of spreekbuis van de bijdragen die naar De Agostini worden gestuurd door het uploaden vanaf de website www.fanhome.com/de en die worden geüpload en gepubliceerd in het kader van het gebruik van de diensten, blijft eigenaar van alle intellectuele of industriële eigendomsrechten. Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden verleent de gebruiker aan De Agostini een wereldwijde, niet-exclusieve licentie zonder tijdslimiet en met het recht om de bijdragen die de gebruiker via het uploaden vanaf de website naar De Agostini stuurt in sublicentie te geven. Krachtens deze licentie heeft De Agostini het recht:

- (i) de toegezonden bijdragen vast te leggen, op enigerlei wijze te reproduceren, mee te delen, door te geven of te verspreiden met behulp van een thans bestaand of in de toekomst uit te vinden transmissie- en verspreidingssysteem , zelfs indien zij geïntegreerd zijn en samenvloeien (web-tv, web broadcasting), en dus enkel bij wijze van voorbeeld: op televisie (gratis televisie, betaaltelevisie, pay-per-view, near-video-on-demand, video-on-demand, enz.), op de radio, in de bioscoop (in en buiten een bioscoopsetting, openbare video's enz.), via audiovisuele producten (home-video, home entertainment en commerciële video, videocassettes, magnetische videobanden, videodisks, laserdisks, CD's, CD-ROM's, CD-i, DVD's, enz, waarvoor het gebruik van een computer voor de verwerking, ontwikkeling of verspreiding nodig kan zijn), via een computernetwerk (met inbegrip van internet en intranet), en per telefoon; en (ii) met gebruikmaking van enig nu of in de toekomst uit te vinden middel van transmissie, verspreiding of ontvangst (bijvoorbeeld satelliet, glasvezelkabel, telefoonkabel, kabel, Hertziaanse golven, enz.); en (iii) in enige vorm en op enige wijze, en derhalve slechts bij wijze van voorbeeld, in platte tekst, met voorwaardelijke toegang, in gecodeerde vorm, kosteloos of betaald, analoog of digitaal, multimedia of interactief (CD-ROMs, CD-i, microschijven, spelplatforms zoals Sony, Playstation en Sega Saturn, laserdisks, digitale banden, DAT, video-CD, foto-CD, MP3); en iv) met gebruikmaking van willekeurig welke technologie (draadloos, enz.) en welk protocol (IP, Gsm, Gprs, Umts), die nu reeds bestaan of in de toekomst zullen worden ontwikkeld; en v) voor ontvangst op willekeurig welk eindapparaat, ook indien dit momenteel nog niet bestaat (televisieschermen, vaste en mobiele PC-schermen , telefoonschermen, video's); en 
- uit te geven, te reproduceren in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de zogenaamde afgeleide en naburige rechten, over te dragen, uit te voeren, te vertegenwoordigen, te verhandelen, te verhuren en uit te lenen, en te vertalen in om het even welke taal; en - afbeeldingen of andere delen te reproduceren en te publiceren in brochures, tijdschriften, albums, verzamelingen, producten, enz., ook in het kader van handelsinitiatieven (promotieactiviteiten, merchandising, enz.); en
- evenementen, spelletjes waaraan prijzen zijn verbonden, spelen, programma's en diverse voorstellingen, ondertitels en onderscheidende tekens (visueel of verbaal) in te voegen; en - uit te werken en te wijzigen, op te slaan in een database, ook met het oog op het verstrekken van telecommunicatiediensten, inkortingen, wijzigingen of toevoegingen aan te brengen, respectievelijk het gesproken commentaar of de soundtrack in te voegen of te vervangen; en zo ruim mogelijke reclame te maken en derhalve te onderbreken met bijvoorbeeld reclamespots, billboards, jingles, promotieactiviteiten, journaals, advertenties, boodschappen, belettering en reclame- en andere logo’s alsmede met andere reclamevormen en -maatregelen; en 
- clips, fragmenten, sequenties of beelden uit te zenden en deze in elk geval te gebruiken, ook voor het realiseren van complexe of andere werken zoals specials, backstages, verkoopbevorderende activiteiten of reclamevormen. De gebruiker doet tevens afstand van de rechten bedoeld in de artikelen 38 en 42 Urheberrechtsgesetz (Auteurswet). 4.3 De gebruiker geeft tevens toestemming voor het gebruik van zijn naam, stem, biografische gegevens en, in het algemeen, van zijn beelden door De Agostini en haar rechtsopvolgers, om willekeurig welk werk of product van De Agostini te promoten en er reclame voor te maken. De Agostini kan de bijdrage gebruiken op willekeurig welke manier en voor willekeurig welk doel, alsook voor reclame- of verkoopbevorderende doeleinden voor andere werken, producten, diensten en distinctieve kenmerken van De Agostini en haar rechtsopvolgers, in overeenstemming met de reclame- of commerciële methodes en beslissingen van De Agostini of haar rechtsopvolgers, zoals zij geschikt achten. Hiertoe geeft de gebruiker De Agostini en haar rechtsopvolgers toestemming om de beelden ook direct of indirect te combineren met andere elementen/programma's van welke aard dan ook van De Agostini en haar rechtsopvolgers (die uiteraard geen afbreuk doen aan de morele rechten van de gebruiker).4.4 De gebruiker garandeert dat de toegezonden bijdrage een origineel en exclusief werk is, dat het niet zonder toestemming van derden tot stand is gekomen door werken of producten van deze derden af te leiden, en dat deze op geen enkele wijze inbreuk maakt op de eigendoms- of persoonlijke rechten van derden, na onder meer van de eventuele derden (of van personen die optreden als ouder), die om welke reden dan ook bij de bijdrage betrokken zijn, de nodige toestemming te hebben verkregen (waaronder die voor het gebruik van het muziekcommentaar, waarvoor de gebruiker zich er eveneens toe verbindt, de lijst van de gebruikte liedjes, de duur van de liedjes en de respectieve auteurs toe te zenden); dat de bijdrage niet obsceen, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de openbare orde of de geldende openbare zedelijkheid is, en verbindt zich ertoe De Agostini en haar rechtsopvolgers schadeloos te stellen ingeval een of meer van deze verklaringen en garanties onjuist of onnauwkeurig blijken te zijn.4.5 De gebruiker verklaart voorts dat hij nimmer iets van De Agostini of haar rechtsopvolgers zal kunnen vorderen op grond van de toezending van een bijdrage aan haar/hen en het eventuele gebruik van de bijdrage door De Agostini of haar rechtsopvolgers overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden, waarbij hij onherroepelijk erkent dat een eventuele aanspraak van de gebruiker geacht zal worden reeds in ruime mate te zijn gecompenseerd indien hij de mogelijkheid heeft om te zien dat de bijdrage door De Agostini en haar rechtsopvolgers overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt gebruikt.
 

5. Links

Via de website of door het gebruik van de diensten kunnen links naar andere websites of, in elk geval, naar andere webbronnen worden weergegeven. Daarom kan de gebruiker via deze links de website verlaten en toegang krijgen tot andere websites die te herleiden zijn naar ondernemingen van de Gruppo De Agostini of ook verwijzen naar derden (hierna „externe websites“, die herkenbaar zijn aan een andere domeinnaam). Het is mogelijk dat de inhoud of de diensten van de externe websites niet door De Agostini worden gecontroleerd, derhalve: (i) weerspiegelen de informatie en meningen op de externe websites niet noodzakelijkerwijs het standpunt van De Agostini en kunnen ook niet worden toegeschreven aan De Agostini of worden beschouwd als door De Agostini onderschreven; (ii) zijn de inhoud of diensten van de externe websites mogelijk niet in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving of kunnen, in elk geval, anders zijn geregeld dan voor deze website en diensten is voorzien; en (iii) worden, wanneer de gebruiker via links toegang krijgt tot externe websites van dochterondernemingen van De Agostini in het buitenland of van derden met een niet-Italiaanse nationaliteit, de inhoud of diensten van deze buitenlandse externe websites beheerst overeenkomstig de toepasselijke internationale wettelijke voorschriften. Om deze reden moedigt De Agostini de gebruiker die ervoor kiest de website te verlaten aan om verbinding te maken met externe websites aan om altijd de juridische informatie en het privacybeleid te lezen van alle externe websites waartoe hij toegang heeft. 

6. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

Garanties 

6.1 De Agostini kan van tijd tot tijd onderdelen van deze website wijzigen, verplaatsen of verwijderen of onderdelen aan deze website toevoegen, met inbegrip van alle inhoud, diensten en software. Het materiaal op de website wordt „in de actuele staat“ geleverd en zonder enige expliciete of impliciete garantie. De Agostini geeft geen garanties of verklaringen af met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen op de website of de diensten voor wat betreft hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of anderszins. Alle op de website gereproduceerde materialen worden geacht bijgewerkt te zijn tot de oorspronkelijke publicatiedatum. Het feit dat een document op de website beschikbaar is, betekent niet dat de daarin vervatte informatie niet is gewijzigd of achterhaald door latere gebeurtenissen of door een later gepubliceerd document. De Agostini is niet verplicht om de informatie of verklaringen op de website bij te werken. Daarom kunnen dergelijke informatie of verklaringen niet als actueel worden beschouwd op de datum waarop de gebruiker de website bezoekt. Bovendien kan elk deel van het op de website beschikbare materiaal technische onnauwkeurigheden of spelfouten bevatten. 6.2 De gebruiker moet de Algemene Voorwaarden regelmatig controleren op eventuele updates. In elk geval is De Agostini niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of voor het gebruik van de diensten.6.3 Onverminderd enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, erkent en verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat: het gebruik van UGC-diensten van www.fanhome.com/de voor eigen en exclusief risico is van de gebruiker en door De Agostini beschikbaar wordt gesteld op basis van het aanvaarden van de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid door de gebruiker en ook op kosten van de gebruiker; De Agostini is vrijgesteld van elke expliciete of impliciete aansprakelijkheid en garantie, met inbegrip van elke garantie met betrekking tot de continuïteit, kwaliteit of kwantiteit van de diensten; De Agostini is niet aansprakelijk voor schade, verlies van gegevens, informatie, vertragingsschade of schade als gevolg van toevallig verlies, onnauwkeurige of ontbrekende informatieverstrekking, beperkingen of verlies van toegang, moeilijkheden of problemen van welke aard dan ook, fouten, ongeoorloofd gebruik bij de toegang tot de UGC-diensten, d.w.z. in verband met andere vormen van interactie binnen de diensten. De Agostini kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet correct naleven door de gebruiker van wetten of voorschriften met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. De Agostini kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de advertenties of het functioneren van de externe websites of voor de producten of diensten van welke aard dan ook (met inbegrip van e-commerce) waarvoor daarop reclame wordt gemaakt, die daarop worden aangeboden of die daarop worden verhandeld. De gebruiker erkent derhalve dat De Agostini op geen enkele wijze, noch direct noch indirect, aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade, die de gebruiker lijdt in verband met de inhoud van de externe websites of in verband met aankopen of het gebruik van goederen of diensten die via de externe websites zijn gedaan.6.4 Eventuele mededelingen, adviezen, consultaties of, in elk geval, schriftelijke en mondelinge informatie die aan de gebruiker is verstrekt of, in elk geval, door de gebruiker via de website of de diensten wordt verkregen, houden geen enkele garantie of andere verbintenis in voor De Agostini. De Agostini garandeert dan ook niet dat de technische of professionele informatie die de gebruiker op of via de website of de diensten verkrijgt, geschikt is voor het beoogde doel, en het is steeds de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, om de gevonden informatie te controleren, alvorens deze op enigerlei wijze te gebruiken. Om deze reden moedigt De Agostini, met name gezien de zakelijke of financiële informatie die op de website wordt verstrekt, de gebruiker aan de officiële en bijgewerkte financiële documenten te raadplegen die De Agostini publiceert, zonder op enigerlei wijze te vertrouwen op wat op de website of in de diensten is opgenomen en aangegeven. 6.5 Voor zover wettelijk toegestaan sluit De Agostini alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. De Agostini garandeert niet de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op de website. De Agostini garandeert niet dat de website of de diensten ononderbroken en foutloos zijn, dat defecten worden verholpen, of dat de diensten, de website of de server die ze beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Alle inhoud of materialen die worden gedownload of anderszins worden verkregen van de website en diensten worden verkregen naar eigen goeddunken en enkel op eigen risico van de gebruiker, die als enige en exclusief verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn eigen computer of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke inhoud of materialen of uit het gebruik van de website of diensten. Derhalve is overeengekomen dat De Agostini niet betaalt voor ondersteuning, reparatie en rectificatie in geval van fouten of schadelijke gebeurtenissen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is De Agostini in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, de afwezigheid van gebruik of het belemmerd gebruik van de website en/of diensten. 
 

7. Schadeloosstelling

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de diensten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wet voor rechtmatige doeleinden , in overeenstemming met de regels van goede trouw en zorgvuldigheid en, in elk geval, zonder inbreuk te maken op de rechten van De Agostini of derden. De gebruiker aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn gedrag met betrekking tot de website of de diensten (bijvoorbeeld: video's, foto's, commentaar, gegevens of teksten die via de diensten of de website worden verzonden), vrijwaart en stelt De Agostini schadeloos voor elke vordering tot schadevergoeding of verhaal die hieruit voortvloeit of met betrekking tot vorderingen van derden voor feiten die verband houden met de gebruiker of, in elk geval, tegenover personen die door de gebruiker gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot de website of de diensten.

8. Gebruik van betaaldiensten of aankoop van goederen

In het geval van betaalde abonnementsdiensten of de aankoop van zaken door de gebruiker, zijn naast deze Algemene Voorwaarden ook de van tijd tot tijd geldende specifieke voorwaarden op de gekozen dienst of het gekozen product van toepassing. Ook zijn de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten inzake afstandskoop krachtens wetsbesluit nr. 206 van 06-09-2005 Verbrauchergesetz („consumentenwet“) van toepassing.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Italiaans recht

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of die betrekking hebben op de website of de diensten is de rechtbank Milaan uitsluitend bevoegd.