Beleid voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Versie van 03.07.23

 

We willen uw privacy beschermen en u een positieve en veilige online ervaring bieden. Dit beleid legt uit hoe we gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen als u onze site bezoekt https://www.fanhome.com/nl/ (de “Site”). Neem even de tijd om dit beleid te lezen en te begrijpen.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens? Wie zijn de verwerkers?

 

De Agostini Publishing S.p.A., Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara Italië, verder "De Agostini", “we” of “ons”, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

 

U kunt met ons contact opnemen door te schrijven naar privacy@fanhome.nl of De Agostini Publishing Group, t.a.v.: Privacy Officer, Via Giovanni da Verrazano, 15, 28100 Novara, Italië. 

 

Als u meer wil weten over de verwerking van uw persoonsgegevens, lees dan de verschillende hoofdstukken van deze privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe verzamelen we die?

 

We verzamelen verschillende gegevens over u als u onze Site bezoekt, zoals:

 

Door u verstrekte gegevens:

 

a) identificeerbare gegevens die zijn verstrekt tijdens het registratieproces, het aanmaken van een account op onze Site of tijdens het invullen van een enquête, zoals uw naam en voornaam, e-mailadres, gebruikers-ID, geslacht, leeftijdscategorie, wachtwoord, het land waar u woont, adres, type aangekocht product of dienst en telefoonnummers voor leveringen;

b) financiële informatie en gegevens over uw kredietkaart voor de aankoop van producten via onze Site en

c) informatie opgegeven in een door u aan ons verstuurd bericht of vraag of die door ons is gevraagd wanneer problemen worden gemeld met onze diensten op de Site of met aangekochte producten.

 

Gegevens verkregen via automatische trackingsystemen:

 

Naast de door u verstrekte en de door de commerciële relatie gegenereerde gegevens, verzamelen we automatisch gegevens via cookies of gegevensopslag- en uitleesinfrastructuur over het surfen en gebruiken van onze gebruikers als ze de Site bezoeken, of onze e-mails of SMS-berichten.

 

In deze gevallen heeft de verzamelde informatie betrekking op contactgegevens, zoals:

 

  • informatie over het gebruik van de Site;
  • navigatiegegevens die worden verzameld als u op onze Site surft.

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verzameld via cookies en andere trackingsystemen, verwijzen we naar het De gegevens die zijn verzameld via cookies of gegevensopslag- en uitleesinfrastructuur worden verwerkt voor de periode die is vermeld in ons Uitgebreide cookieverklaring

 

Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?

a) Contractuele en gelijkaardige doeleinden:

 

Wanneer u een van onze producten aankoopt of intekent op een van onze diensten, waaronder de Lead Service voor de levering van specifieke berichten over bepaalde onderwerpen, of zich registreert op onze Site met een persoonlijke account, verwerken we uw persoonsgegevens om onze contractuele relatie met u te onderhouden en uw registratie te beheren. 

 

b) Juridische doelstellingen:

 

We kunnen uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 

c) Marketingdoelstellingen:

 

Enkel mits uw voorafgaande toestemming kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om commerciële enquêtes te houden en u op traditionele en andere manieren, zoals e-mail, SMS, MMS, sociale netwerken, mobiele toepassingen, banners, post en telefoon, commerciële informatie sturen over onze producten en diensten of die van derden.

 

Tenzij u geen toestemming gegeven hebt voor het verzamelen van uw persoonsgegevens of enige volgende communicatie, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om u via e-mail commerciële berichten te sturen over onze producten en diensten die gelijkaardig zijn met de door u reeds aangekochte producten en diensten(“Soft opt-in Vrijstelling”). 

 

Met uw specifieke toestemming kan de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden overgedragen aan andere bedrijven (die eveneens deel zijn van De Agostini groep) zoals verder toegelicht in “Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?”.

 

d) Profileringsdoelstellingen

 

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om profielen op te stellen met het oog op het leveren van gepersonaliseerde content en marketingberichten. Dit kan gaan om het gebruik van uw gegevens om uw voorkeuren en interesses te analyseren en om uw behoeften en gedrag te voorspellen. Als we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering, doen we dit enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming. 

 

e) Gerechtvaardigd belang

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om een "beperkt commercieel profiel" te creëren op basis van ons gerechtvaardigd belang om uw kenmerken en voorkeuren te analyseren volgens non-invasieve persoonsgegevenscategorieën, zoals aankoopvolume, aangekocht product/dienst, winkel, leeftijdscategorie, informatie over uw aankopen en status (the “Segmentatiedoeleinden”).

 

Met het oog op ons gerechtvaardigd belang om de tevredenheid van onze klanten of gebruikers te kennen inzake onze producten en/of diensten en voorzieningen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om tevredenheids- of kwaliteitsonderzoeken uit te voeren of naar u te versturen.

 

Met het oog op ons gerechtvaardigd belang inzake commerciële doelstellingen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om onze activiteiten uit te oefenen die functioneel zijn voor de overdracht van afdelingen, overnames, fusies, splitsingen of andere wijzigingen en om dergelijke handelingen uit te voeren.

 

Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om uw ervaring als gebruiker van onze Site te verbeteren.

 

Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens?

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor Contractuele Doelstellingen of gelijkaardige verplichtingen is nodig om het met u aangegane contract te vervullen. De verwerking van uw persoonsgegevens om Juridische Doelstellingen is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De verwerking om Contractuele Doelstellingen of gelijkaardige doelstellingen en Juridische Doelstellingen is verplicht. Als u uw persoonsgegevens niet zou verstrekken, zou het voor ons onmogelijk zijn om de door u gevraagde producten of diensten te leveren. 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor Marketingdoelstellingen en Profileringsdoelstellingen is niet verplicht en is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming die in elk geval kan worden ingetrokken. Bovenstaande Soft opt-in Vrijstelling wordt toegepast overeenkomstig de lokale bepalingen in toepassing van artikel 13, punt 2 van Richtlijn 2002/58/EG. Als u van onze berichten afziet, of zich achteraf hiervan uitschrijft, kunnen we uw persoonsgegevens niet meer gebruiken voor dergelijke Marketingdoelstellingen.

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor Gerechtvaardigd belang (met inbegrip van Segmentatiedoelstellingen) is functioneel voor het nastreven van ons gerechtvaardigd belang dat naar behoren is gebalanceerd met uw belangen omdat de verwerking van Persoonsgegevens beperkt is tot wat strikt nodig is om dergelijk doel na te streven. Om het gerechtvaardigd belang te beoordelen, is een weging uitgevoerd waarbij de eigen voordelen als verwerkingsverantwoordelijke zijn geanalyseerd, evenals de voordelen voor de betrokkene en/of derden en waarbij werd geconcludeerd dat ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking zwaarder doorweegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene en/of derden.

 

U kunt op ieder ogenblik bezwaar indienen tegen dergelijke gegevensverwerking tot een bericht te sturen naar privacy@fanhome.nl. In dat geval worden door ons voor dergelijke doelstellingen geen gegevens over u verwerkt, tenzij in gevallen waarbij we aantonen dat het gerechtvaardigd belang voorrang heeft.

 

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

 

We verwerken uw persoonsgegevens met automatische en andere middelen en we beschermen die met behulp van gepaste veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk blijven. Meer bepaald gebruiken we technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld en verder verwerkt, met inbegrip van een bewaarperiode zoals wettelijk vereist:

 

met het oog op Contractuele Doelstellingen: voor de duur van de relatie en na afloop ervan voor de wettelijke periode waarin aansprakelijkheden uit hoofde van deze relatie kunnen gelden (10 jaar);

  • met het oog op Juridische doelstellingen: voor de duur die bij wet is vastgelegd voor elk type persoonsgegevens;
  • met het oog op Marketingdoelstellingen en Segmentatiedoelstellingen: voor de duur van de aan u geleverde dienst/product en/of uw registratie op onze Site via uw account en/of deelname aan onze commerciële onderzoeken en gedurende 24 maanden na afloop, deactivering en/of annulering van voornoemde activiteiten;
  • met het oog op Profileringsdoelstellingen: voor de duur van 12 maanden na het verzamelen;
  • met het oog op Gerechtvaardigd belang: voor zolang u geen bezwaar indient tegen de verwerking plus de periode erna waarin enige aansprakelijkheid kan gelden (3 jaar). Wanneer de verwerking gericht is op het uitoefenen van functionele activiteiten voor de overdracht van een bedrijf of activiteit, overname, fusie of andere wijziging gelden voornoemde bewaartermijnen rekening houdend met de belangrijkste uitgevoerde verwerking.

De gegevens die zijn verzameld via cookies of gegevensopslag- en uitleesinfrastructuur worden verwerkt voor de periode die is vermeld in ons Uitgebreide cookieverklaring

 

Als deze termijnen zijn afgelopen, worden persoonsgegevens gewist/geanonimiseerd en/of samengevoegd.

 

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

 

Enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is voor elk type verwerking, kunnen we uw gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van personen:

 

a) Werknemers, medewerkers en leveranciers van De Agostini, binnen de grenzen van hun taken en/of contractuele verplichtingen en in verband met commerciële relaties met u;

b) Subleveranciers en/of toeleveranciers binnen die activiteiten die verband houden met levering van diensten en producten die worden aangeboden door De Agostini;

c) Postdiensten en koeriersdiensten om door u aangekochte producten en/of andere materialen in verband met onze diensten te verzenden en leveren;

d) Juridische, administratieve en fiscale consultants, binnen de grenzen van wat nodig of functioneel is voor onze activiteiten, op de hierboven uiteengezette wijze;

e) Financiële instellingen voor het beheer van inkomsten en betalingen afkomstig van de uitvoering van de relatie met u.

 

Mits uw voorafgaande toestemming kunnen uw voor Marketingdoelstellingen verzamelde persoonsgegevens worden overgedragen aan andere bedrijven die behoren tot een van deze categorieën: uitgevers, grootschalige handelaars, speelgoedverkopers, distributeurs van consumentengoederen, zodat zij u commerciële berichten kunnen sturen over hun eigen producten en diensten, waarvoor bedoelde bedrijven op hun beurt hun eigen commercieel profiel kunnen voorbereiden met bedoelde gegevens en profielen, evenals met uw gegevens en profielen die ze bezitten of verwerven; op deze manier kunnen hun commerciële berichten aan u worden aangepast. U kunt bij ons een volledige lijst opvragen van de bedrijven waarmee uw gegevens worden gedeeld.

 

 

Worden uw gegevens overzees overgedragen?

 

We informeren u dat we een beroep doen op de diensten van providers die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens met het oog op de levering van dergelijke diensten en dat sommigen onder hen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden.

 

Telkens wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, nemen we de redelijke stappen en gepaste maatregelen om de persoonsgegevens veilig te houden, zoals bepaald in artikel 45 en 46 van Europese Verordening 679/2016 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (de “AVG”). 

 

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

 

U kunt op ieder gewenst ogenblik uw toestemming intrekken nadat die is gegeven en uw recht op privacy laten gelden. U kunt bijvoorbeeld toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, de inhoud, bron, accuraatheid van uw persoonsgegevens verifiëren, vragen om uw persoonsgegevens te laten integreren, bijwerken, aanvullen, wissen of blokkeren wegens wetsovertreding, evenals protest aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doelstellingen. Naast bovenstaande rechten hebt u ook het recht te vragen voor een beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en klacht neer te leggen bij een bevoegde overheid voor gegevensbescherming.

 

U kunt bovengenoemde rechten op elk gewenst ogenblik uitoefenen door met ons contact op te nemen via privacy@fanhome.nl. We zullen binnen een redelijke termijn reageren (en in elk geval overeenkomstig de wettelijke bepalingen). 

 

Updates

 

Dit document is geldig vanaf de in de hoofding vermelde datum.

 

De Agostini kan dit document wijzigen en/of integreren, ook ten gevolge van verdere wijzigingen en/of integratie van de AVG of andere geldende nationale wetten. Updates en wijzigingen worden vooraf bekend gemaakt en u krijgt telkens de gelegenheid om het geüpdatete privacybeleid te lezen via https://www.fanhome.com/nl/privacyverklaring. Als u twijfels, vragen of klachten hebt met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met De Agostini in het deel “Contact” op de Site en een e-mail sturen naar privacy@fanhome.nl.